Teenused

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.

Ametitoiminguid on notar kliendi soovil kohustatud tegema ning keelduda saab notar nende tegemisest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.

Notari ametitoimingud jagunevad üldjoontes kolmeks: notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine ja pärimisasjade menetlemine.

Peamisteks notari ametitoiminguteks on:
 • kinnisasjade (sh. maatükk, hoonestusõigus, korteriomand, korterihoonestusõigus) omandamise ja võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • testamentide ja pärimislepingute koostamine ja tõestamine;
 • pärimisasjade menetlemine;
 • pandilepingute (sh. hüpoteegi ja kommertspandi) koostamine ja tõestamine;
 • piiratud asjaõiguste (sh. hoonestusõigus, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus) seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • hooneühistu liikmesuse võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • äriühingute asutamislepingute ning ühinemis- ja jagunemislepingute koostamine ja tõestamine;
 • osaühingu osa võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • äriühingute, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste organite koosolekute protokollide tõestamine;
 • abieluvaralepingute või abikaasade ühisvara jagamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • volikirjade koostamine ja tõestamine, samuti volikirjade kehtetuks kuulutamine;
 • avalike dokumentide apostille´ga kinnitamine;
 • abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.
Kokkuleppel kliendiga osutame järgmisi ametiteenuseid:
 • õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut;
 • enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine;
 • avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta;
 • raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine;
 • vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine.